Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Általános iskola

Suli-info

Fontos tudnivalók: Szülőknek- Tanulóknak

 

Minden 6 – 14 éves korú gyermek számára biztosítani a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.

Az otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.

A szülői házzal való szoros együttműködés, kapcsolattartás.

Tudatos          fejlesztése       a          tanulók           interperszonális          és        csoport szociális készségeiknek.

Igyekszünk elfogadó és előítéletek nélküli környezetet kialakítani.

A pedagógusok munkájának módszertani megújítása.

 

 

Az iskola nyitva tartása:

Az iskola tanítási napokon, 7.15-től 16.00-ig tart nyitva.

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.

Az intézmény 7 óra 15 perctől fogadja a gyerekeket, és legkésőbb 7 óra 30 percig be kell érni az iskola épületébe. A tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik.
A szülők gyermekeiket csak az iskola belső bejárati ajtajáig kísérhetik és a tanítást követően ott várhatják meg őket. Az első osztályos tanulók szülei az első tanítási héten az osztályterem bejáratáig, a későbbiekben csak a belső bejárati ajtóig kísérhetik a tanulókat.
Az iskola területét az iskolai foglalkozás, ill. ebéd után, ha már tanulással kapcsolatos elfoglaltsága nincs a diáknak, 15 percen belül el kell hagynia.
A főbejáraton elhelyezett csengő használatával lehet az épületbe bejönni a tanítási órák alatt, de a tanórát megzavarni nem lehet.

Napközis, tanszobás foglalkozások munkarendje

Az iskola a szülők igényeinek megfelelően biztosítja a tanulók napközis, tanszobás  ellátását. Magatartási problémák miatt a tanuló kizárható a délutáni foglalkozásról.
Napközis foglalkozások rendje: 11 óra 30 perctől 16 óráig tart.

A tanszoba az utolsó tanítási óra után kezdődik és 16:00 óráig tart.


A tanórák és szünetek rendje:

7.45 – 8.30   1. óra    
8.30 – 8.45  szünet 
8.45 – 9.30   2. óra 
9.30 – 9.45    szünet
9.45 – 10.30      3. óra 
10.30 – 10.40  szünet 
10.40 – 11.25     4. óra
11.25 – 11.35      szünet                  
11.35 – 12.20     5. óra
12.20 – 12.25   szünet
12.25 – 13.10 6. óra
13.10 – 13.20  szünet
13.20 – 14.05  7. óra


                                       

Az óraközi szünetek kezdetét és végét csengetés jelzi.

Az iskolai tankönyvellátás iskolán belüli szabályai:

A tankönyvek átvételére augusztus végén kerül sor, melynek pontos napjáról a helyben szokásos hirdetés formájában kapnak értesítést a szülők.


A tanulók étkezéséről:
Az iskolai étkezésben résztvevő tanuló az adott hónap térítési díját minden hónap 15-ig köteles kifizetni. Az étkezés lemondását megelőző munkanap10 óráig lehet bejelenteni a 42-532-540-os telefonszámon, vagy az osztályfőnöknek.

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint.

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. 

Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való elkülönítéséről, és iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit.

Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

•         a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

•         a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

•         a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

•         az általános iskola 7–8. évfolyamos tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 

Az iskolaköteles a szülőt az igazolatlan hiányzások esetén értesíteni jogszabályban meghatározott módon.  

 

Az intézmény a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az iskola, óvoda felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére speciális ellátást biztosít.

 

A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások szabályai

Intézményünkben tudatosan kezeljük a

-          hátrányos megkülönböztetés

-          zaklatás

-          megalázás

-          a megfélemlítés jogellenes elkülönítését.

Iskolánk munkájának szervezésében, irányításában, működtetésében, a feladatok végrehajtásában, döntések, intézkedések meghozatalánál a gyermek mindenek felett álló érdekeit vesszük figyelembe.

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:

-          a felzárkóztató foglalkozások,

-          a tehetséggondozó foglalkozások, 

-          a differenciált oktatás és képességfejlesztés, az indulási hátrányok csökkentése,

-          a pályaválasztás segítése,

-          a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),

-          egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,

-          a családi életre történő nevelés,

-          a napközis és a tanulószobai foglalkozások,

-          az iskolai étkezési lehetőségek,

-          az egészségügyi szűrővizsgálatok,

-          a tanulók szabadidejének szervezése (egyéb foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok),

-          a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),

-          a szülőkkel való együttműködés,

-          pályázatokon való részvétel,

-          tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatásokról.

 


A községben jelen lévő egyházakkal jó kapcsolatban vagyunk a hitoktatás a megszokott rend szerint történik.

 

Komolyabb probléma, konfliktus estén haladéktalanul keressék fel az érintett osztályfőnököt, ill. az intézmény vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

 

 

Kérjük, további információkért olvassa el intézményvezetői köszöntőt és a házirendet!

 

GALÉRIA